Kuća sunca

Kuća Sunca projekt je pružanja novih socijalnih izvaninstitucionalnih usluga  za  OSI i djecu s teškoćama u razvoju u Makarskoj i području LAG-a „Adrion“.

Kuća Sunca pružat će i usluge samostalnog stanovanja uz potporu za OSI, te  dnevne boravke za djecu s teškoćama, za djecu s autističnim poremećajima i  odjeljenje za radno osposobljavanje OSI. Također će pružati usluge individualnih terapija u skladu s najnovijim pristupima rehabilitacije djece s teškoćama: od uobičajenih psiholoških tretmana, edukacijsko-rehabilitacijskih i logopedskih tretmana do glazbene terapije, likovne terapije, hidro-terapije, senzorne rehabilitacije. Nositelj projekta vidi komercijalni  potencijal Kuće kroz naplatu specijaliziranih usluga terapije i rehabilitacije kako korisnicima s područja JLS, tako i turistima – OSI i obiteljima s djecom i OSI.

Kuća Sunca gradi se na lokaciji Požare na zemljištu površine 3000 m2, nepravilnog oblika, obraslog šikarom i grmljem. Zemljište je u vlasništvu Grada Makarske, s predviđenom namjenom socijalne gradnje.

Kuća treba biti energetski učinkovita, dobro izolirana kako bi bila što jeftinija za održavanje.

Ovaj Referalni centar će osigurati odgovarajuće uvjete za rehabilitaciju i potporu inkluziji: 20 djece s većim teškoćama u razvoju koja su uključena u redovne odgojno-obrazovne institucije (dječji vrtić, škole) po prilagođenom programu, kao i dodatnu stručnu potporu za 30 djece s manjim teškoćama; dnevni boravak za 30 djece i mladih s invaliditetom koji nisu uključeni u redovne škole, od toga 15 s umjerenim mentalnim teškoćama i 5 s cerebralnom paralizom i sl. tjelesnim oštećenjima, te 10 s oštećenjima iz autističnog spektra.

a) Ciljevi projekta (opći i specifični)

Opći:

podizanje kvalitete života OSI, građana i turista grada Makarske,

omogućavanje profesionalne rehabilitacije  OSI kroz razne oblike radnog osposobljavanja,

poboljšanje uvjeta radne i socijalne uključenosti OSI i članova obitelji,

osiguranje različitih oblika kvalitetne izvaninstitucijske podrške OSI i članovima njihovih obitelji,

podrška inkluziji djece OSI u redovan odgojno-obrazovni proces uz dodatne edukacije i stručnu pomoć,

unaprjeđenje socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i rehabilitacije OSI,

uspostavljanje mreže psihosocijalne podrške OSI u lokalnoj zajednici,

stvaranje uvjeta za provedbu socijalnog turizma dostupnog OSI.

Specifični:

povećati mogućnosti zapošljavanja stručnog (terapeutskog, edukacijsko-rehabilitacijskog…)  kadra podržavanjem daljnjeg razvoja učinkovitih i inkluzivnih socijalnih usluga,

pripremati djecu s teškoćama u razvoju i mlade OSI za partnerske odnose, roditeljstvo i obiteljski život

osigurati dostupnost informacija OSI i njihovim obiteljima,

osigurati OSI i članovima njihovih obitelji što neovisnije planiranje života,

promovirati nove terapije organizacijom edukacija za terapeute.

 

b) Glavne aktivnosti (prema fazama projekta)

Predviđeno trajanje realizacije  projekta Kuće Sunca je 18 mjeseci: početak projekta planiran je u svibnju 2014. godine, a završetak u listopadu 2015. Početak ovog projekta ovisi o realizaciji gradnje kuće koja počinje u listopadu 2013.:

Svibanj 2013.: prikupljanje ponuda na Burzi dobrovoljnih radova. Izrada Idejnog projekta Kuće Sunca.

Lipanj 2013.: Ishođenje lokacijske dozvole. Izrada Glavnog projekta i potprojekata izvedbenih projekata, troškovnika, raspisivanje natječaja za nadzor nad radovima.

Listopad 2013.: odabir najpovoljnijeg ponuđača, početak građevinskih radova.

Svibanj 2014.: javna nabava i opremanje prostora za dnevni boravak, posebno za djecu, posebno za odrasle. Opremanje prilagođenih toaletnih prostorija.

Lipanj 2014.: zapošljavanje voditelja i odgajatelja u boravku. Raspisivanje natječaja za stručne radnike: psihologa, defektologa, logopeda. Početak rada dnevnog boravka, uz promociju. Dnevne aktivnosti s djecom i OSI. Planiran dnevni boravak prosječno 12 djece i 10 odraslih OSI čiji roditelji imaju sezonski radni angažman, bilo poticanim zapošljavanjem ili samozapošljavanjem.

Srpanj 2014.: angažiranje 6 studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za vođenje škole plivanja. Realizacija škole plivanja u kombinaciji s dnevnim  boravkom u Kući Sunca kroz ljetne mjesece za 12 + 10 OSI, uz dnevnu terapiju 6 (plivanje) + 14 (ostale terapije) turista.

Kolovoz 2014.: isto kao i u srpnju. Opremanje kabineta za stručne djelatnike. Raspisivanje natječaja za njegovatelje.

Rujan 2014.: početak rada kabineta za individualni rad. Dnevne aktivnosti s djecom i OSI. Edukacija 7-10 njegovatelja za rad s osobama s invaliditetom. Uključivanje nove djece čiji roditelji se vraćaju na posao ili traže zaposlenje kod polaska djeteta u vrtić. Također i povećani broj povremenih boravaka školske djece čiji roditelji rade u smjenama.

Listopad 2014.: aktivnosti s djecom i OSI, individualne terapije. Opremanje ambulante za pomoć i njegu u kući. Otvaranje ambulante uz promociju. Ankete roditelja radi mogućnosti traženja zaposlenja i usklađivanja radnog vremena boravka i termina pomoći i njege u kući.

Studeni 2014.: Dnevne aktivnosti s djecom i OSI u dnevnom boravku. Individualne terapije. Aktivnosti iz domene usluga pomoći i njege u kući za 20 osoba (4 dnevno). Primjeri dobre prakse kroz roditeljske sastanke.

Prosinac 2014.: Priprema Božića. Dnevne aktivnosti s djecom i OSI u dnevnom boravku. Provođenje individualnih terapija. Aktivnosti iz domene usluga pomoći i njege u kući.

Siječanj 2015. – Listopad 2015.: Dnevne aktivnosti s djecom i OSI u dnevnom boravku. Individualne terapije. Aktivnosti iz domene usluga pomoći i njege u kući.

 

c) Očekivani rezultati

Izravni:

odgovarajuća terapija, rehabilitacija i edukacija za korisnike na jednom mjestu, uključujući i turiste OSI,

individualne terapije i stručna podrška za djecu s posebnim potrebama koja će im omogućiti ostanak u redovnim školama,

povećanje kvalitete života i radne osposobljenosti OSI,

roditeljima djece i OSI omogućava zadržavanje radnog odnosa,

OSI se omogućuje samostalno stanovanje što je nužno za njihovo samoostvarenje i osamostaljenje u skladu s njihovim potrebama,

bolje usklađivanje radne i obiteljske uloge obiteljima koje skrbe o ovisnim članovima,

povećanje ekonomske aktivnosti obitelji s ovisnim članovima,

mogućnosti na tržištu rada u području socijalnih usluga za stručnjake,

zapošljavanje teže zapošljivih skupina (žene, NSS, dulje nezaposlene osobe).

 

Neizravni:

povećanje mogućnosti zapošljavanja (OSI, roditelja djece, stručnog kadra i mladih) grada Makarske, Makarskog primorja te Zabiokovlja,

omogućena adekvatna izvaninstitucionalna skrb o OSI, djeci s poteškoćama u razvoju i njihovim roditeljima,

ostvareni uvjeti za provedbu socijalnog turizma u gradu Makarskoj dostupnog OSI,

otvaranje novih radnih mjesta i novih gospodarskih sadržaja,

otvorene mogućnosti novih društvenih sadržaja i socijalnih usluga za OSI,

poboljšanje kvalitete života svih ciljanih skupina.