PROJEKTU SUNCE ZA UDRUGE ČIJI JE NOSITELJ NAŠA UDRUGA ODOBRENO JE 410.209.44 KN U OKVIRU POZIVA „JAČANJE KAPACITETA OCD-A ZA ODGOVARANJE NA POTREBE LOKALNE ZAJEDNICE“ OPERATIVNOG PROGRAMA „UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI“ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Projektni partneri su Javna ustanova Makarska razvojna agencija MARA, Matica umirovljenika Makarska, Zajednica športskih udruga grada Makarska te Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA te Grad Makarska, dok je projektni prijedlog u ime partnerstva pripremala JU Mara.
Projekt SUNCE ZA UDRUGE ima za cilj povećanje i poboljšanje kapaciteta organizacija civilnog društva, njihovo bolje povezivanje kako međusobno tako i s jedinicama lokalne samouprave, te osposobljavanje za pripremu i provedbu samostalnih i suradničkih projekata.
Projekt predviđa i uključivanje starijih osoba u aktivnosti zajednice kroz uključivanje u rad OCDa.
Projektom su planirane brojne aktivnosti kojima će se ojačati kapaciteta udruga uključenih u projekt, ali i ostalih zainteresiranih udruga s područja Grada Makarske.
Posebno se ističu aktivnosti organizacije okruglog stola na temu „Inkluzivni sport – sport kao način života“ u organizacije Zajednice sportskih udruga Makarske kojem je svrha podizanje svijesti o važnosti i mogućnostima sudjelovanja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u športskim aktivnostima, ali i poticanje klubova na uključivanje osoba s invaliditetom u sport.
Edukacija „Tjelesno orijentirani Team building za organizacije civilnog društva“ i edukacija „Podrška pomagačima u krizi“ na kojima će sudionici steći komunikacijske vještine u poslovnim i kreativnim procesima, ophođenju sa zaposlenicima za vrijeme kriznih situacija i osnažiti timski rad koristeći plesnu edukaciju i primjene tehnike kontakt improvizacije.
Trening edukacije lokalnog održivog razvoja i jačanja kapaciteta OCD-a upoznat će sudionike sa načelima održivog razvoja, sektorima u društvu i njihovom ulogom, razvojem zajednice te načelima dobrog upravljanja. Aktivnost „Jačanje kapaciteta sportskih trenera“ uključuje niz stručnih edukacija iz područja inkluzije. Program SENIOR AKTIV podrazumijeva ciklus radionica uključivanja starijih osoba u aktivnosti
zajednice kroz uključivanje u rad udruga. Ovaj program uključuje psihološke radionice, kreativne radionice te volonterske radionice u prirodi. I u ovaj projekt uključene su aktivnosti prevencije bolesti kroz ciklus predavanja o zdravoj prehrani.
U konačnici, projekt će rezultirati jačanju kapaciteta ovlaštenih osoba i zaposlenika prijavitelja ipartnera u dijelu upravljanja, komunikacijskih aktivnosti, socijalnog uključivanja i volontiranja, a usmjeren je na područje osoba s invaliditetom, osoba starije životne dobi te sport.

Odgovori